Проекти

Проведено пътуване за обмяна на опит в Испания

В края на месец Декември (16.12. - 20.12.2014г.) се проведе пътуване за обмяна на опит на лицата, ангажирани в организации, извършващи дейности в сферата на металообработващата индустрия в България. Домакин на мероприятието беше испанската фирма „ВЕСЕТРА“ ООД – партньор по проект:
Основна цел на пътуването е обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау,и изграждане на партньорства с в двете държави чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми.
По време на мероприятието се разискваха теми, свързани с проведените проучвания в областта на металообработването и възможността за изграждане на партньорства в двете държави чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н;

Проект BG051PO001-7.0.07-0117 „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията“ се изпълнява съвместно в партньорство между „Валимар” ООД от Р България и Весетра ООД /VESETRA, S.L./ Испания.
Проектът е на стойност 297 686, 36 лв., изцяло осигурени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проектът е укрепване на капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни.

Проектът включва следните дейности за изпълнение:

  • Организация и управление на проекта;
  • Информация и публичност на проекта;
  • Провеждане на кръгла маса с представители на организации в сферата на металообработващия бранш в България и Испания за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на бранша в двете държави;
  • Извършване на детайлно проучване на формите и моделите за развитие на металообработващия сектор и идентифициране на системите за подкрепа на експортно - ориентираните компании в бранша в България и Испания;
  • Изготвяне на анализ на база резултатите от проучването и предлагане на модели за трансфер на прилаганите практики в двете държави;
  • Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на целевата група в България и Испания.
  • Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави;
  • Провеждане на пилотен курс за български компании от металообработващия сектор по проблемите на развитието на човешките ресурси в конкурентна интернационална среда;
  • Одит на изпълнението на проекта;

Целевата група, към която е насочен проект BG051PO001-7.0.07-0117 „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията“, са лица заети в малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сферата на производство и търговия с метални изделия и са включени в изпълнението на проектните дейности – 30 броя;

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Снимки и материали от проведеното мероприятие можете да намерите ТУК:
- презентации;
- програма;
- снимки;

severstaliso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.