Проекти

Проект BG051PO001-7.0.07-0117-„Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията“

ESF logo BGEu logo EN

 

ESF logo BGEu logo EN

 

За проекта

Договор по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07

На 25.06.2013г. Валимар ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”.

Схема за безвъзмезднафинансова помощ  BG051PO001-7.0.07

Без граници – Компонент 1 – Фаза 2

Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Република България

Договарящ орган: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Бенефициент: Валимар ООД

Информация за предложението

Наименование на кандидата:

Наименование на партньора/ите (ако е приложимо):

Кандидат: Валимар ООД

Партньор: VESETRA, S.L.

Наименование на проекта:

„Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията”

Максимална обща сума по проекта: 297 686,36 лева.

Продължителност на проекта 12 месеца.

Проектът се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници – Компонент 1- Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Валимар ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“.

Новини

Нa 04.12.2014г. във Варна се състоя Конференция по повод старта на изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0001-„Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията“.

Проектът е на стойност 297 686 лв., осигурени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е фирма „Валимар“ ООД, а партньор в реализацията на настоящия проект е фирма Весетра ООД  /VESETRA, S.L./ от Испания.  Общата цел на проектът е укрепване на капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни.


Във връзка с клаузите по догоовр за 

Публикуваме настоящата 

ПОКАНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

<Валимар ООД> носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или < Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“>.”


Като бенефициент по проекта „Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията”, фирма „ВАЛИМАР“ ООД има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 23.04.2015г. /четвъртък/ от 16.30 часа в хотел „ЕСТРЕЯ ПАЛАС“, КК „Св. Константин и Елена“ - гр. Варна.

Повече информация и покана за пресконференцията може да намерите ТУК.


 

Нa 23.04.2015г. във Варна се състоя Заключителната конференция по повод приключването на изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0005- „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията“. Проектът е на стойност 297 686 лв., осигурени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е фирма „Валимар“ ООД, а партньор в реализацията на настоящия проект е фирма Весетра ООД /VESETRA, S.L./ от Испания.

Общата цел на проектът е укрепване на капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни.

На тази страница може да намерите повече информация за проекта.


 

EU logo BGESF logo BG

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

<Валимар ООД> носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или < Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“>.”

Обучения / Материали

МАТЕРИАЛИ:

Проучвания

Анализи

Ръководства

МЕРОПРИЯТИЯ по проект:

  1. Проведена начална пресконференция.
  2. Проведена кръгла маса с представители на организации в сферата на металообработващия бранш в България и Испания за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на бранша в двете държави.
  3. Проведено пътуване за обмяна на опит в Испания.
  4. Проведено пътуване за обмяна на опит в България.
  5. Проведено работно посещение в България.
  6. Проведено работно посещение в Испания.
  7. Проведен Семинар в България.
  8. Проведен пилотен курс в България.
  9. Проведена заключителна пресконференция.

Профил на купувача

Актуални процедури

OРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Oрганизация на мероприятия по проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0004 „Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията“ПУБЛИЧНА ПОКАНАНомер 5 / 23.09.2014г.наименование: Oрганизация на мероприятия по проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0004„Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията“Документация: http://eufunds.bg/f55.php?id=3793

ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

Избор на външни експерти за „Извършване на експертна услуга за проучване и анализи” по проект BG051PO001-7.0.07-0117 „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията”Валидно от 12.09.2014 до 19.09.2014г. Линк за сваляне на документациятаhttp://eufunds.bg/f55.php?id=3768


Прекратени процедури

OРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 2 / 04.08.2014г.

наименование: Oрганизация на мероприятия по проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0004

„Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията“

Документация:  http://eufunds.bg/f55.php?id=3564

Разяснения: http://eufunds.bg/f55.php?id=3584

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА 10.09.2014  


ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

Избор на външни експерти за „Извършване на експертна услуга за проучване и анализи” по проект BG051PO001-7.0.07-0117 „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията”

Валидно от 10.09.2014 до 17.09.2014г. 

Линк за сваляне на документацията: http://eufunds.bg/f55.php?id=3759

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА 11.09.2014  


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

<Валимар ООД> носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или < Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“>.”

severstaliso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.