Новини

Профил на купувача

Актуални процедури

OРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Oрганизация на мероприятия по проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0004 „Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията“ПУБЛИЧНА ПОКАНАНомер 5 / 23.09.2014г.наименование: Oрганизация на мероприятия по проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0004„Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията“Документация: http://eufunds.bg/f55.php?id=3793

 

ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

Избор на външни експерти за „Извършване на експертна услуга за проучване и анализи” по проект BG051PO001-7.0.07-0117 „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията”Валидно от 12.09.2014 до 19.09.2014г. Линк за сваляне на документациятаhttp://eufunds.bg/f55.php?id=3768
 

Прекратени процедури

 

OРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 2 / 04.08.2014г.

наименование: Oрганизация на мероприятия по проект BG051PO001-7.0.07-0117-C0004

„Активни мерки за повишаване на квалификацията на човешките ресурси в металургията“

Документация:  http://eufunds.bg/f55.php?id=3564

Разяснения: http://eufunds.bg/f55.php?id=3584

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА 10.09.2014  


ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

Избор на външни експерти за „Извършване на експертна услуга за проучване и анализи” по проект BG051PO001-7.0.07-0117 „Активни мерки за повишаване квалификацията на човешките ресурси в сферата на металургията”

Валидно от 10.09.2014 до 17.09.2014г. 

Линк за сваляне на документацията: http://eufunds.bg/f55.php?id=3759

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА 11.09.2014  


 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

<Валимар ООД> носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или < Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“>.”

ESF logo BG EU logo BG

severstaliso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.